24 Φεβ 2024 00:50

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (17-3-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.:-6067-
 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 17η του μηνός Mαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας και εισήγησης υποβληθέντων ενστάσεων του έργου Διάνοιξη αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση Φορτώσι-Βάκαρι-Παλ/ρο, δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ, Πινδέων.

2.Ανάκληση της αριθμ. 29/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση εκτέλεσης έργου – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης – Ψήφιση πίστωσης.

3.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση κατάλληλου χώρου για την μετεστέγαση του Δημοτικού σχολείου Ροπωτού.

4.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

5.Προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Πύλης και των Νομικών Προσώπων.

6.Ορισμός δικηγόρου για χορήσηση γνωμοδότησης – Ψήφιση πίστωσης.

7.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

8.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

9.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

10.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (39/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

11.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (40/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

12.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (43/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

13.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 13-3-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ