«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (17-10-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 15406

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

 

Παρακαλούμε την 17η του μηνός Oκτωβρίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη σύνταξη της Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης

2.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου “Μετατόπιση δικτύων ΔΕΥΑ έργου:Ε.Ο.Τρικάλων-Αρτας:Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως

Παλαιομονάστηρο»- Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

3.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση έργου αποκαταστάσεις ζημιών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων.

4.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση έργου αποκαταστάσεις ζημιών υποδομών στις Δ.Ε. Νεράιδας-Μυροφύλλου.

5.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Aντιμετώπιση ζημιών Πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων-Αιθήκων-Μυροφύλλου-Νεραίδας»

6.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

7.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων,έτους 2018.

8.-Συζήτηση για άσκηση η μη ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής της Α.Ε.Μάντζιος Τεχνική.

9.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

10.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)

11.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)

12.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2017 Δήμου Πύλης

13.-Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης

14.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017

                                             

 

                                                   Πύλη 12-10-2017

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ