«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (17-08-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ταχ.Δ/νση :Ηρώων 1940-1

Πληροφορίες : Γώγος Γεώργιος
Τηλέφωνο :6974330557
Τ.Κ. :42 032
E-mail : dpilis@otenet.gr

 

Πύλη 11 Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ.:- 11819 –


Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας παρακαλούμε την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τοπική Κοινότητα Πύλης».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ