23 Μάι 2024 05:43

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (17-06-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11551


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
       

Παρακαλούμε την 17η του μηνός Ioυνίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων

2.- Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την Πολιτική Προστασία»-Ψήφιση πίστωσης

3.- Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών»-Ψήφιση πίστωσης

4.-Ανάθεση σύνταξης Τοπογραφικής μελέτης Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Πιαλείας-Ψήφιση πίστωσης

5.-Ανάθεση σύνταξης Υδραυλικής μελέτης Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Πιαλείας-Ψήφιση πίστωσης

6.-Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πύλης

7.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης

8.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γής στην Τ.Κ.Φήκης

9.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης περισεύματος βοσκής  στην Τ.Κ.Παχτουρίου

10.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ.Παραμέρου-Δ.Ε.Πινδέων

11.-Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Πύλης

12.- Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2015 -Eγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

13.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου


                                                     
Πύλη 11-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ