«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (16-04-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 3955

 

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 16η του μηνός Aπριλίου του έτους 2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους
Τ.Κ.Δέσης,έτους 2018.
2.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Παραποτάμου
3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα
4- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φήκης
5.-Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις στην
Τ.Κ.Περτουλίου.
6.-Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου “Συντηρήσεις-Κατασκευή τεχνικών
υποδομών Δήμου Πύλης»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Ανάληψη υποχρέωσης
7.- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών
Δήμου Πύλης
8.- Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών
στις Τ.Κ.Ελάτης,Νεραιδοχωρίου και Βροντερού»
9.- Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην
Τ.Κ.Γαρδικίου
10.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός
όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-
Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων»
11.- Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ.έτους 2018 για τις Τοπικές Κοινότητες
του Δήμου Πύλης
12.-Ανάκληση της αριθμ. 37/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού
δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
13.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
14.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
15.- Συζήτηση για άσκηση η μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 33/2018
απόφασης του Moν.Διοικ.Εφετείου Λάρισας
16.- Συζήτηση για άσκηση η μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.140/2017
απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων.
17.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
18.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2018 Δήμου Πύλης
19.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018
20.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2018.

 

Πύλη 12-4-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ