24 Φεβ 2024 07:14

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (15-12-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.23486

 

Προς  Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πύλης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Φήκης
2.-Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού
3.- Eγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή
4.-Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2016
5.-Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)Δήμου Πύλης
6.-Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2015
7.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

 

Πύλη 11-12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ