24 Φεβ 2024 00:42

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (15-09-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 17026

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015,ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ.Φήκης»-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς
3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πηγής(1θέση)
4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Μουριάς(2θέσεις)
5.- Eγκριση Πρακτικών δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ.Παραμέρου-Δ.Ε.Πινδέων
6.-Τροποποίηση της αριθμ. 121/2015 απόφασης της Ο.Ε.σχετικά με ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
7.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 10-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ