«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (15-05-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 5230

 

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Παρακαλούμε την 15η του μηνός Mαίου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Δροσοχωρίου.

2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Παραποτάμου

3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα

4.- Eγκριση Πρακτικού ΙΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής

καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης»

5.-Eγκριση Πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ.Γαρδικίου»

6.- Eγκριση Πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και

τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ.Ελάτης,Νεραιδοχωρίου και Βροντερού»

7.- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε.Πύλης,Γόμφων,Πιαλείας»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Ανάληψη υποχρέωσης

8.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός

όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση

ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε.Αιθήκων»

9.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός

όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση

ζημιών Δημοτικών κτιρίων».

10.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός

όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση

ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε.Πινδέων,Μυροφύλλου,Νεραίδας».

11.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

12.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

13.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος

Προπληρωμής

14.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ).

15.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2018.

 

Πύλη 11-5-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ