24 Ιούλ 2024 08:52

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (15-02-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.2021

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εξέταση προδικαστικών προσφυγών κατά της αριθμ. 20/2016 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πύλης
2.–Eγκριση καθορισμού τελών για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
3.-Εγκριση πληρωμής του Παπαχρήστου Νικολάου βάσει της αριθμ.18/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πύρρας.
4.Εγκριση πληρωμής της KGS DEVELOPMENT A.E.βάσει της αριθμ.96/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων.
5.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Πύλη 11-2-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ