04 Μαρ 2024 14:40

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (14-06-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.8205

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Τροποποίηση της αριθμ. 28/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
καθορισμού όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φιλύρας
2.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Παραμέρου
3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Μεσοχώρας
4.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Δέσης(ξυλώδης όγκος ελάτης)
5.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτοστρώσεις-Συντηρήσεις ασφαλτικών.
6.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός
όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-
αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών
7.-Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός
όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση
ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στις Δ.Ε.Πινδέων & ΑΙθήκων»-
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
8.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης Δημοτικού κτιρίου Λυγαριάς-Ψήφιση πίστωσης
9.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(71/2017)περί ορισμού δικηγόρου για νομική στήριξη
αιρετών του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(73/2017)περί ορισμού δικηγόρου για νομική στήριξη
αιρετών του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
11.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του
Δήμου
12.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
13.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
14.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του
Δήμου).
15.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

 


Πύλη 8-6-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ