27 Φεβ 2024 12:31

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (13-10-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18915


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Oκτωβρίου του έτους 2015,ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση της αριθμ. 132/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Φήκης
2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς
3.- Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη αιρετών του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
4.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(118.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
5.- Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου(119& 120.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
6.-Επικαιροποίηση της αριθμ. 112/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου Πύλης από το Ταμείο Παρακαταθηκών &Δανείων
7.- Eγκριση τριμηναίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2015 Δήμου Πύλης
8.-Eγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Πύλης
9.- Αναμόρφωση προυπσμού του Δήμου οικ.έτους 2015
10.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Πύλη 8-10-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ