13 Ιούλ 2024 03:40

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (13-07-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 13206


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Ioυλίου του έτους 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ.Πύλης»-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
2.- Ανάθεση σύνταξης Τοπογραφικής μελέτης Οριοθέτησης τμήματος 1000μ. ρέματος Φιλύρας-Ψήφιση πίστωσης
3.- Ανάθεση σύνταξης Υδραυλικής μελέτης Οριοθέτηση τμήματος 1.000μ. ρέματος Φιλύρας-Ψήφιση πίστωσης
4.- Aνάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  
5.-Επιστροφή παραβόλων δημοσίου της ένστασης για το έργο:«Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στα Δ.Ε.Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων»
6.-Εγκριση καθορισμού τελών για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
7.-Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων B’ τριμήνου 2015 Δήμου Πύλης
8  .-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου


                                                   
 Πύλη 9-7-2015
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ