23 Απρ 2024 10:33

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (12-05-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.6180

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 12η του μηνός Μαίου του έτους 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.– Eγκριση Πρακτικού ΙII του διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών Προσώπων
2.- Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης
3.-Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017

 

 

Πύλη 8-5-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ