23 Μάι 2024 05:50

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (11-11-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ.Πρωτ.22098

 

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Παρακαλούμε την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ .μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Σχετικά με αίτημα της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες στα Δημοτικά σφαγεία Πύλης.

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας
στην Τ.Κ.Λυγαριάς

3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας
στην Τ.Κ.Δροσερού

4.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς

5.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

6.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

7.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

8.-Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

9.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του  Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

10.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του  Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

11.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του  Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

12,-Ορισμός δικηγόρου για xoρήγηση γνωμοδότησης-Ψήφιση πίστωσης

13.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(149/2014)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης.

14-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Πύλης-Ψήφιση πίστωσης

15-Εγκριση τευχών δημοπράτησης για τη σύνταξη Μελέτης Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Δέσης περιόδου 2015-2024-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

16.-Σχετικά με αιτήσεις οφειλετών για υπαγωγή σε ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014

17.-Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου-Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

18.-Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2014

19.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Πύλη 7-11-2014
           
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ