06 Δεκ 2023 10:12

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (11-08-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 14722


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 11η του μηνός Αυγούστoυ του έτους 2015,ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμϕωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση Πρακτικών Ι,ΙΙ και ΙΙΙ εκπόνησης μελέτης:«Μελέτη Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Τ.Κ.Δέσης-Δήμου Πύλης,Διαχειριστικής Περιόδου 2015-2024».

2.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(αναψυκτήριο)στην Τ.Κ.Μουριάς-Εξέταση ένστασης

3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής γεϕυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης

4.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης(καλλιεργήσιμη γη) στην Τ.Κ.Φήκης                                                

5.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή τελών χρήσης μηχ/των έργου)

6.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)

7.- Λήψη απόϕασης για ανατροπή αποϕάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δεσμεύσης πιστώσεων

8.-Αναμόρϕωση προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2015.

9.- Ψήϕιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οϕειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

                                                

                                                  Πύλη 6-8-2015             

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                

 

                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ