29 Μάι 2024 18:48

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (09-03-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.2937

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Λυγαριάς
2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς
3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Λυγαριάς
4. -Ανάθεση εκπονησης μελέτης:«Σύνταξη τοπογραφικών μελετών δημοτικών εκτάσεων»-Ψήφιση πίστωση
5.- Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε.Γόμφων-Ψήφιση πίστωσης
6.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
7.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Αιθήκων-Πινδέων-Μυροφύλλου-Νεραίδας-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
8.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(19/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9. Εγκριση απόφασης Δημάρχου(32/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10. Εγκριση απόφασης Δημάρχου(33/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
11.- Σχετικά με αίτηση Τσατσούλη Θεμιστοκλή για εξώδικο συμβιβασμό
12.- Σχετικά με αίτηση Τεντολούρη Βάιου για εξώδικο συμβιβασμό
13.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό(Αίτηση Θεοδώρας Ζήτρου)
14.-Εγκριση πληρωμής του Παπαχρήστου Νικολάου Δημ.βάσει της αριθμ.18/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πύρρας.
15.- Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δ.Πύλης
16.- Προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Πύλης
17.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
18.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2016
19.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Πύλη 3-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ