18 Ιούν 2024 11:58

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (08-12-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.23695

 

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ .μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

1.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού

2.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Παραμέρου

4.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας(2θέσεις)

5.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πηγής(3θέσεις)

6.-Σχετικά με αίτηση Ράπτη Ηλία του Στ.,για εξώδικο συμβιβασμό

8.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(156/2014)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

7.-Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου-Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

8.-Σχετικά με αιτήσεις οφειλετών για υπαγωγή σε ρύθμιση,σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.42572014

9.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου