«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (07-11-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 16687

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 7η του μηνός Noεμβρίου του έτους 2017,ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Aντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Νεραιδοχωρίου»

2.-Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Aντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Ελάτης»

3.- Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Εργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων»

4.- Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο) στον οικισμό Βαλομανδρίου στην Τ.Κ.Παραποτάμου

5.-. Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Τ.Κ.Πύλης

6.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

7.-  Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

8.-  Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

9.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

10.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(115/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση

του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

11.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(131/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

12.- Σχετικά με υποβολή προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.

3463/2006

13.-Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ.Φιλύρας

14.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Ε.Νεραίδας-Κορυφής-Λαφίνας»

15.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση έργου:«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Ε.Μοσχοφύτου-Βαλκάνου-Πολυνερίου»

16.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση έργου:«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Ε.Μυροφύλλου»

17.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

18.-Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης

19.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017

20.-Προέλεγχος Απολογισμού-Ισολογισμού Οικονομικές Καταστάσεις οικ.έτους 2016

21.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017

 

 

Πύλη 2-11-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ