«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (07-07-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.9626

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός

όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργα Αναπλάσεων Κοινόχρηστων χώρων»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

2.-Εγκριση πρακτικου υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο : Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων.

3.-Εγκριση πρακτικου υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο : Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων.

4.-Εγκριση πρακτικου υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο : Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Γόμφων.

5.-Εγκριση πρακτικου υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο : Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης.

6.-Εγκριση πρακτικου υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο : Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων.

7.-Εγκριση πρακτικου υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο : Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Νεραίδας.

8.-Εγκριση πρακτικου υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο : Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Μυροφύλλου

9.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Δροσωχωρίου

10.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

11.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

12.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

13.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου).

14.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής

15.-Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων B’ τριμήνου 2016 Δήμου Πύλης

16.–Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017 

15.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

 

 

 Πύλη 3-7-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ