23 Φεβ 2024 02:24

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (05-06-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:-14329-   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης-Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας-Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού – Ψήφιση πίστωσης.

2.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης – Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού – Ψήφιση πίστωσης.

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου:«Συντήρηση-Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε.Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων – Ψήφιση πίστωσης.

4.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2012.

5.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Πνευματικού Κέντρου Πύλης-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Ψήφιση πίστωσης.

6.Αποδοχή δωρεάς για τη διενέργεια προσυμπτωματικού  ελέγχου σε Δημότες του Δήμου.

7.Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στην Τ.Κ. Πιαλείας.

8.Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στην Τ.Κ. Πηγής.

9.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.

10.Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων  στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

11.Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Δέσης για το έτος 2012.

12.Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού για το έτος 2012.

13.Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

14.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 1-6-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ