28 Φεβ 2024 08:18

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (04-12-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 18333

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

 

                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

Παρακαλούμε την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών Πολιτικής προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

2.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:« Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης(κερκίδων)ανάντι του γηπέδου της Τ.Κ.Πύλης»

3.- Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων»

4.-Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Υδρευση οικισμού Αετού του Τ.Κ.Παχτουρίου»

5.-.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημοτικού σχολείου Αγ.Βησσαρίωνα».

6.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

7.-Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς

8.-  Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

9.- Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων,έτους 2018

10.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

11.- Eγκριση δαπάνης-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου

12.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)

13.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου)

14.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου)

15.- Yποβολή αιτήματος ρύθμισης οφειλής στο Δήμο Τρικκαίων

16.-Εισήγηση για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & φωτισμού του Δήμου Πύλης

17.- Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Πύλης οικ.έτους 2018

18.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017

 

 

 

Πύλη 30-11-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ