23 Ιούν 2024 09:08

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (29-11-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:23865                                                       

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Eγκριση Τευχών δημοπράτησης του έργου:«Βελτίωση Υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων».

2.-Eγκριση Τευχών δημοπράτησης του έργου:«Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης-Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός Υδρευτικών Γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Φήκης και Φιλύρας».

3.-Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης.

4.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης.

5.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου.

 Πύλη 25-11-2011

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ