24 Ιούν 2024 03:55

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (20-02-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ. Πρωτ.:-3963-

 

 Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 20η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός τελών από δικαιώματα βοσκής του Δήμου Πύλης.

2.Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων έτους 2011 του Δήμου Πύλης.

3.Κατάρτιση – Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2012.

4.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

5.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Γόμφων.

6.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Πηγής.

7.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

8.Ψήφιση πιστώσεων προηγούμενου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.& Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

 

Πύλη 16-2-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ