07 Δεκ 2023 06:33

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (14-11-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:26715                                                   

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚΑ' 87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέλεγχος  Ισολογισμού Έναρξης & Απογραφής του νέου Καλλικρατικού Δήμου Πύλης.

2. Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΤΕΔΚ από το Μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. στο Δήμο Πύλης.

3. Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΤΕΔΚ από το Μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΝΤ Α.Ε. στο Δήμο Πύλης.

4. Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΤΕΔΚ από το Μετοχικό κεφάλαιο του ΚΕΚ Α.Ε. στο Δήμο Πύλης.

5. Έγκριση Τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων & πεζοδρομήσεις  στην Τ.Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης – Καθορισμός όρων δημοπρασίας.

6. Kαθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

7. Kαθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης.

8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

9. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

10. Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στην αποχωρήσασα υπάλληλο του Δήμου Πύλης Λεμονά Ελένη του Χρ.

11. Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στην αποχωρήσασα υπάλληλο του Δήμου Πύλης Καλιακούδα Βασιλική  του Δημ.

12. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

  Πύλη 10-11-2011

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ