20 Ιούν 2024 15:40

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Φήκη  01/07/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                                 Αρ. Πρωτ.55            ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη Τρικάλων                                                                          

Τ.Κ.     42100

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314

Fax:2431052122,2431051588

e-mail:xryskreka@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                                                      

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 07  Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση Προέδρου

1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης

2. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης

3. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πύλης

4. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Α΄ ΚΑΠΗ Πύλης

5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Β΄ ΚΑΠΗ Πύλης «Άγιος Βησσαρίωνας»

6. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Γ΄ ΚΑΠΗ Πύλης

7. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων

8. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων

9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Δήμου Αιθήκων

10. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων

11. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων

12. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Γόμφων

13. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Δήμου Γόμφων

14. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ/τος Φήκης Δήμου Πιαλείων

15. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Δήμου Πιαλείων

16. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πινδέων

17. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Δήμου Πινδέων

18. Συγκρότηση άμισθων επιτροπών στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πύλης σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης

19. Καθορισμός τιμών των προσφερόμενων αφεψημάτων στις αίθουσες των ΚΑΠΗ

20. Κοινό πλαίσιο λειτουργίας των αιθουσών ΚΑΠΗ

21. Ψήφιση  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»

22. Συμμετοχή του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σε Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα παιδιών δημοτών Δήμου Πύλης ηλικίας 7-16 ετών, για το έτος 2011.

23. Εξέταση αιτήσεων του «Μορφωτικού Συλλόγου Βαθυρεύματος»

24. Εξέταση αιτήσεως της «Αδελφότητας Γαρδικιωτών Αθήνας- Πειραιά»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

                                                                                    Μπαλάς  Βασίλειος