07 Δεκ 2023 05:49

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης (27-6)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                          Φήκη 22/7/2011                                              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                   Αρ. Πρωτ. 75

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                                                     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Πύλης στις 27  Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Πύλης.

2. Έγκριση των αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα παιδιών δημοτών Δήμου Πύλης ηλικίας 7-16 ετών, για το έτος 2011, στο οποίο συμμετέχει και ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

3. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης.

4. Ψήφιση πιστώσεων και δέσμευση δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.).

5. Ψήφιση πιστώσεων και δέσμευση δαπανών για προμήθειες – εργασίες – υπηρεσίες.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

7. Αγορά δύο (2) μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

8. Άνοιγμα  λογαριασμού όψεως στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών έως του ποσού των 20.000,00€.

9. Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Περτουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

                                                                                    Μπαλάς  Βασίλειος