15 Απρ 2024 05:28

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε συνεδρίαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης (19-6-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  13/06/2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                       Αρ. Πρωτ. 171

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

                                  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση                                              

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φήκης της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων στις 19 Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση του πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ελευθεροχωρίου.

2.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για κάλυψη οφειλών προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και βασικών λειτουργικών αναγκών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και έγκριση διενέργειας των προμηθειών.

3.Διοργάνωση εκδρομής για λουτροθεραπείες για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Πύλης.

4.Ορισμός Δικηγόρου.

5.Επί αιτήσεως Προέδρου Τ.Κ. Πιαλείας.

6.Επί αιτήσεως Προέδρου Ε.Π. Συλλόγου Φιλύρας.

 

                                    Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

 

                                             Βαΐα Μπουροκώστα – Βίτσα