21 Απρ 2024 10:28

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (4/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 16 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-8183-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι δύο (22) Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

2. Αντικατάσταση ή μη μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» στο Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης ως προς τους ειδικούς όρους του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2011, Δήμου Πύλης.

6. Αποδοχή 4ης – κατανομή 3ης και 4ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πιστώσεων για πληρωμές οφειλών.

8. Έγκριση της αριθμ. 14/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2012.

9. Έγκριση της αριθμ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2012.

10. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

11. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Γαρδικίου.

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δροσοχωρίου» πρώην Δήμου Αιθήκων.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση οδοποιίας» του πρώην Δήμου Πινδέων.

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πύλης» του πρώην Δήμου Πύλης.

15. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Τ.Δ. Βαλκάνου – Μοσχοφύτου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

16. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

17. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου

18. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

19. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικού προσώπου προς το Δήμο Πύλης.

20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης με απευθείας συμφωνία.

21. Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

22. Διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

23. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

24. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου με υπηρεσιακούς παράγοντες στην Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ