20 Ιούλ 2024 21:56

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  10/04/2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                      Αρ. Πρωτ.:-118-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση                                              

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Πύλης στις 15 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄μ. σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης» στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Υπομέτρο L321-3 του Μέτρου 41 του ΠΑΑ.

2.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για κάλυψη οφειλών προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και βασικών λειτουργικών αναγκών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και έγκριση διενέργειας των προμηθειών

3.Αίτηση του Εκπολιτιστικού, Μορφωτικού, Εξωραϊστικού Συλλόγου Μυροφύλλου

4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

 

                                    Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

 

                                             Βαΐα Μπουροκώστα – Βίτσα