02 Μαρ 2024 09:49

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. (28/6/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                      Φήκη  21/6/2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                               Αρ. Πρωτ.:-164-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

                     

                                                 Πρόσκληση σε συνεδρίαση                                                 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Διοργάνωση εκδρομής για λουτροθεραπείες για τα μέλη των ΚΑΠΗ  του Δήμου Πύλης.

2. Προγραμματισμός προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για το έτος 2013 – έγκριση δαπάνης.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για κάλυψη οφειλών προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και βασικών λειτουργικών αναγκών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και έγκριση διενέργειας των προμηθειών.

4. Υποβολή Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης- Προσφοράς του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 1360/19-6-2013 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και για τη χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης.

5. Εγγραφή νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Γόμφων.

6. Επί αιτήσεως Ευεργετικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλύρας.

7. Επί αιτήσεως Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μοσχοφύτου.

8. Επί αιτήσεως Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου “Άγιοι Ανάργυροι”.

9. Αναστολή λειτουργίας αιθουσών ΚΑΠΗ.

10. Εγγραφή του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης σε τοπικές εφημερίδες.

 

                                    Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

 

                                               Βαΐα Μπουροκώστα – Βίτσα