07 Δεκ 2023 06:42

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης”

Παρακαλούμε την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2.-Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για δαπάνες, εργασίες, προμήθειες.

3.-Ορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΠΥΛΗ 21-01-2011

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ