23 Φεβ 2024 01:26

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ              

Αριθμ.Πρωτ. 9800                                               

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών.

2. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών.

3. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων έργων.

4. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου.

5. Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

6. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.

7. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση αρδευτικών σωλήνων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

8. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για ενοικίαση αγρού στην Τ.Κ. Πηγής.

9. Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου.

10. Ανάθεση έργων στη ΔΕΗ – Ψήφιση πιστώσεων.

 

Πύλη 20-5-2011

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ