07 Δεκ 2023 05:21

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28-6-2011)”

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                  

Αριθμ.Πρωτ. 16763                                              

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Πύλης

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 28η του μηνός Iουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη διάθεση λήματος ξυλείας Δημοτικού Δάσους Δέσης

2. Έγκριση πρακτικών  διαγωνισμού για τη διάθεση λήματος ξυλείας Δημοτικού δάσους Βαθυρέματος.

3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γής στην  Τ.Κ. Nεραιδοχωρίου.

4. Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης καταστήματος(καφενείο)στην Τ.Κ. Παχτουρίου(συνοικισμός Αετού).

5. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου.

6. Ορισμός δικαστικού επιμελητή-Ψήφιση πίστωσης.

7. Σχετικά με αίτηση Αποστολόπουλου Σπύρου υπαλλήλου του Δήμου Πύλης (δαπάνες μετακίνησης).

Πύλη 24-6-2011

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ