07 Δεκ 2023 05:14

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (14-6-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                  

Αριθμ.Πρωτ.13854                                                 

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπήςτου Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 14η του μηνός Iουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου».

2.Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για ενοικίαση αγρών στην Τ.Κ. Φήκης.

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Μουριάς.

4.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην  Τ.Κ. Παχτουρίου.

5.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου.

6.Ανάθεση έργων στη ΔΕΗ – Ψήφιση πιστώσεων.

7.Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

8.Σχετικά με έγγραφο των Προέδρων των Τ. Κ. της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων για κατανομή εσόδων από μισθώματα.

 

Πύλη 10-6-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ