29 Μάι 2024 18:36

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ.Πρωτ. 6875                     

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 13η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων – Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού”.

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας – Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού”.

3. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

4. Ανάκληση της αριθμ. 96/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

5. Συγκρότηση Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών.

6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πιαλείας.

8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φιλύρας.

9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.

12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

14. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών.

15. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών.

16. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 8-3-2012

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ