16 Απρ 2024 22:48

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 18 Ιουνίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-13294- 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7/2013

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαεννιά (19) Ιουνίου 2013,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση κατάστασης δικαιούχων, για έγκριση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:

Όσον αφορά το πρώτο θέμα επειδή η συνομολόγηση του δανείου πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-6-2013.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα επειδή πρέπει άμεσα να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά για την υλοποίηση της τελικής φάσης και της εκταμίευσης της επιχορήγησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ