24 Ιούλ 2024 09:10

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (25-04-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.5008

 

Προς:  Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 25η του μηνός Aπριλίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος κωδικού του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
-Με το αριθμ. 11760/19-4-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε
επιχορήγηση στο Δήμο Πύλης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών(το ανωτέρω
έγγραφο το παρέλαβε ο Δήμος στις 20-4-2017).
-Με την επιχορήγηση θα εξοφληθούν άμεσα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δ.Πύλης
προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. και θα αποδεσμευτεί το ποσό το οποίο δέσμευσε η Τράπεζα από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου για την εξόφληση της οφειλής και θα αποκατασταθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

Πύλη 24-4-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ