24 Απρ 2024 08:43

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (07-07-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 13061


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 7η του μηνός Ioυλίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π..μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμϕωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Aναμόρϕωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου:«Κατασκευή Πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ.Πύλης»

 

Η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κρίνεται έκτακτη για το λόγο ότι υπάρχει ασϕυκτικό χρονοδιάγραμμα περαίωσης του ανωτέρω έργου.

 

Πύλη 6-7-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ