26 Σεπ 2023 19:51

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (02-03-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 2632

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 2α του μηνός Mαρτίου του έτους 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
-Υπάρχει επιτακτική ανάγκη πληρωμής δαπανών για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία του Δήμου και λόγω της διαδικασίας εκλογής νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει στις 5-3-2017  θα υπάρξει καθυστέρηση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Πύλη 1-3-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ