07 Δεκ 2023 05:40

“Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                        Φήκη 28/03/2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                                 Αρ. Πρωτ.:-67-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

                                

                                   ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                                          

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 02 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός – αναπροσαρμογή τιμών των προσφερόμενων αφεψημάτων στις αίθουσες των ΚΑΠΗ.

2.Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Πύλης.

3.Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

4.Εγγραφή του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης ως συνδρομητής σε τοπικές εφημερίδες.

5.Προγραμματισμός εκδρομής για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Πύλης για λουτροθεραπείες.

6.Προγραμματισμός για διοργάνωση – συμμετοχή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τη φιλοξενία παιδιών δημοτών του Δήμου Πύλης σε αθλητική κατασκήνωση.

7.Ηλεκτροδότηση κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Φήκης – Ψήφιση της πίστωσης.

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βαΐα Μπουροκώστα – Βίτσα