24 Φεβ 2024 08:36

«Πρόσκληση σε 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (23-05-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.7122

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

 

Πύλη 18-5-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ