«Πρόσκληση σε 10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (22-05-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 7121

 
Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Μαίου του έτους 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στην Τ.Κ.Δροσοχωρίου
του Δήμου Πύλης
2.- Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δ.Πύλης»
3.- Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων»
4.- Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε.Πύλης και Αιθήκων».
5.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Πιαλείων
6.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Μυροφύλλου
7.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(54/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(56/2017)περί ορισμού δικηγόρου για νομική στήριξη αιρετών του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου
10.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου
11- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελων κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου
12.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου).
13.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του
Δήμου).
14- Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης
15.-Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017
16.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος κωδικού του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017 για την αμοιβή νομικών για υποθέσεις του Δήμου.

 

Πύλη 18-5-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ