02 Μαρ 2024 08:20

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (31-10-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 25773

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

14/2011

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση απολογισμών και ισολογισμών, οικ. έτους 2010 των πρώην Δήμων Πύλης και Γόμφων.

2. Έγκριση απολογισμών, οικ. έτους 2010 των πρώην Δήμων Αιθήκων, Πιαλείας, Πινδέων, της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας και της Κοινότητας Μυροφύλλου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ