07 Δεκ 2023 07:03

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (30-11-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 28081

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

16/2011

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα (30) Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011 Δήμου Πύλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ