29 Μάι 2024 15:01

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (7-9-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ. 17377      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                       Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού

E-mail             : dpilis@otenet.gr                                    Συμβουλίου (όπως πίνακας

αποδεκτών)

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και των εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η προβλεπόμενη, από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 75/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Ν. 4279/2014, εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

Αναγνώστου Βασίλειος