30 Σεπ 2023 06:22

“Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (13-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                           Πύλη, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-27367-

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκατέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα  17.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2011 του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ