18 Ιούν 2024 11:54

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης 10/2014 (15-10-2014)”

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

                                 Πύλη, 10 Οκτωμβρίου 2014                                          Αριθμ. πρωτ. 20411

 

                                  

                                                    Π Ρ Ο Σ

                                           Πίνακα Αποδεκτών

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2014

 

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.    Έγκριση διόρθωσης απογραφής  Περιουσίας –  Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου   Πύλης.

2.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2013 του Δήμου Πύλης.

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ