27 Φεβ 2024 12:17

“Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (10/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη  26 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-22714-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2013

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση διόρθωσης απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Πύλης.

2.Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2012 του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ