02 Μαρ 2024 08:41

“Πρόσκληση για Ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πύλη, 18/08/2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                   Αριθ πρωτ. 16516

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                

Π Ρ Ο Σ :

Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους,

Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων,

           Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων  

             

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής»

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Πύλης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων,

καλείσθε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α' 87) ορκωμοσία, σε δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης, στις 24 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 7.30 μ.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ