30 Σεπ 2023 05:08

«Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-12-2015)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 30 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 24488

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

18/2015

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμϕωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τριάντα (30) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Υπογραϕή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2015.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της επιτακτικής και επείγουσας ανάγκης υπογραϕής της εν λόγω σύμβασης μέχρι τις 31-12-2015.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ